Informació econòmica

Els comptes anuals de la Fundació s’elaboren cada exercici aplicant els principis i criteris comptables recollits a la Resolució, de 26 de març del 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les entitats sense fins lucratius.

Una vegada aprovades pel Patronat, aquests comptes es publiquen cada any al Butlletí Oficial de l’Estat.

Atesa la seva pertinença al sector públic, la Fundació es troba sotmesa a l’auditoria anual de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, així com a l’obligació de remissió d’informació econòmica a diversos organismes de control extern.

Informació econòmica de la Fundació, exercici 2019

2019

Informació pressupostària


Actualitzat novembre 2019


Baixeu

Informació econòmica de la Fundació, exercici 2018

2018

Informació pressupostària


Baixeu
2018

Comptes anuals


Baixeu
2018

Resolució, d’11 de juliol de 2019, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la qual es publiquen els comptes anuals de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació de l’exercici 2018 i l’informe d’auditoria (BOE núm. 180 de 29 de juliol de 2019)

Baixeu
2018

Informe d’auditoria dels comptes anuals exercici 2018


Baixeu
2018

Informació sobre retribucions al personal d’alta direcció


Baixeu
2018

Taula salarial


Baixeu

Informació econòmica de la Fundació, exercici 2017

2017

Informació pressupostària


Baixeu
2017

Comptes anuals.


Baixeu
2017

Resolució, de 26 de juliol de 2018, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la qual es publiquen els comptes anuals de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació de l’exercici 2017 i l’informe d’auditoria (BOE núm. 200 de 18 d’agost de 2018).


Baixeu
2017

Informe d’auditoria dels comptes anuals


Baixeu
2017

Informació sobre retribucions al personal d’alta direcció.


Baixeu

 

 

Informació econòmica de la Fundació, exercici 2016

2016

Informació pressupostària


Baixeu
2016

Comptes anuals


Baixeu
2016

Resolució, de 26 de juliol de 2017, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la qual es publiquen els comptes anuals de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació de l’exercici 2016 i l’informe d’auditoria (BOE núm. 226 de 19 de setembre de 2017)


Baixeu
2016

Informe d’auditoria dels comptes anuals


Baixeu
2016

Informació sobre retribucions al personal d’alta direcció.


Baixeu

Informació econòmica de la Fundació, exercici 2015

2015

Comptes anuals


Baixeu
2015

Resolució, de 29 de juliol de 2016, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la qual es publiquen els comptes anuals de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació de l’exercici 2015 i l’informe d’auditoria (BOE núm. 253 d’1 d’octubre de 2016)


Baixeu
2015

Informe d’auditoria dels comptes anuals


Baixeu
2015

Informació sobre retribucions al personal d’alta direcció.


Baixeu

Informació econòmica de la Fundació, exercici 2014

2014

Comptes anuals


Baixeu
2014

Resolució, de 29 de juliol de 2015, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es publiquen els comptes anuals de la Fundació Tripartita per a la Formació en l’Ocupació de l’exercici 2014 (BOE núm. 223 de 17 de setembre de 2015).


Baixeu
2014

Informe d’auditoria dels comptes anuals


Baixeu
2014

Informació sobre retribucions al personal d’alta direcció.


Baixeu