Normativa

En aquest apartat apareix reflectida la principal normativa d’aplicació a la Fundació, tret de la relativa a contractació (que es troba dins de l’apartat corresponent a “Informació econòmica i de contractació / normativa de contractació al sector públic”) i al Subsistema de Formació Professional per a l’Ocupació (al qual es pot accedir des de la finestra denominada “Formació per a l’ocupació”).

 

 

Constitució espanyola (art. 34)

Codi civil (art. de 35 a 39).

Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions

Reial decret 1337/2005, d’11 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de fundacions de competència estatal

Reial decret 1611/2007, de 7 de desembre, del Registre de Fundacions de Competència Estatal

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Estatuts de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació

Codi de bon govern de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació

 

 

 

Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada exercici

Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre, per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius

Resolució, de 26 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les entitats sense fins lucratius

Ordre, de 12 d’abril de 2012, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual s’aprova la classificació de les fundacions del sector públic estatal, de conformitat amb el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius al sector públic empresarial i altres entitats

 

 

 

Estatut dels treballadors.

II Conveni Col·lectiu de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació

Taula salarial 2018

 

 

 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern

Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària

Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic

Reial decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l’àmbit del sector públic estatal

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic