Què fem?

Desenvolupem les funcions previstes a la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral i les que figuren al Conveni de col·laboració signat amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal. Actuem d’acord amb les finalitats de la Fundació Estatal detallades als Estatuts (art. 8).

El nostre treball és contribuir que empreses i treballadors millorin les competències que els permetin afrontar els canvis del mercat laboral i els sectors productius mitjançant una formació de qualitat.

Gestionem els fons destinats a la formació programada per les empreses que podran fer efectiva mitjançant bonificacions en les seves cotitzacions a la Seguretat Social. Afavorim l’accés, mitjançant subvencions, a una formació gratuïta i de qualitat per a totes les persones treballadores (en actiu i aturades).

  • Iniciativa de formació programada per les empreses i permisos Individuals de formació.

   Fundació Estatal (FUNDAE)

   Formació a les empreses

   Mitjançant la formació programada per les empreses, totes disposen d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors que es fa efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions a la Seguretat Social.

   Cada empresa pot planificar i desenvolupar les accions de formació que hagi considerat o li ho pot encomanar a una entitat organitzadora. En qualsevol cas, les accions han de respondre a les necessitats de competències dels seus treballadors i estar relacionades amb l’activitat de l’empresa.

   D’altra banda, s’ha de respectar el dret d’informació i consulta de la representació legal dels treballadors.

   L’import d’aquest crèdit es calcula aplicant, sobre les cotitzacions d’empresa i treballadors, els percentatges que corresponen en funció de la mida de la plantilla de l’empresa, segons el que publica anualment la Llei de pressupostos generals de l’Estat. La Fundació posa a disposició de les empreses un simulador que els permet calcular el crèdit que tenen assignat.

   El sistema dona suport, de manera particular, a les pimes de diverses formes:

   • El percentatge per calcular el crèdit és més alt com menor és la mida de les empreses.
   • Les empreses de més de cinc treballadors estan obligades a cofinançar la formació que realitzen, mentre que les empreses de menys de cinc treballadors no estan obligades a aquest cofinançament.
   • Es facilita un crèdit mínim que es fixa cada any per llei i que actualment és de 420 € anuals.

   Els permisos individuals de formació (PIF) són aquells pels quals l’empresa autoritza una persona treballadora per afavorir el seu desenvolupament professional i personal, la realització d’una acció formativa presencial, generalment de llarga durada, que ha d’estar reconeguda mitjançant una titulació o acreditació oficial, inclosa la corresponent als títols de formació professional i els certificats de professionalitat.

   Aquest permís també es pot atorgar per a l’accés als processos d’avaluació i acreditació de l’experiència laboral i d’altres aprenentatges no formals i informals, però l’objecte d’un PIF no pot ser una formació que sigui de caràcter obligatori per a l’empresari.

   Mitjançant el PIF, els costos salarials corresponents a les hores laborals (tant temps lectiu com de desplaçament que el treballador inverteixi en la seva formació) es podran bonificar en funció del crèdit de l’empresa.

   Iniciativa de formació d’oferta.

   Aquesta iniciativa té per objecte oferir a les persones treballadores una formació complementària o que no resulta satisfeta per la formació programada per les empreses, que atengui les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les necessitats de promoció professional i desenvolupament personal dels mateixos treballadors.

   Fundació Estatal (FUNDAE)

   Formació d’oferta

   La detecció de necessitats, així com el disseny i la programació d’aquesta oferta, es duu a terme amb la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de cada àmbit o sector a través de les estructures paritàries sectorials i per les organitzacions intersectorials representatives d’autònoms i de l’economia social en els seus àmbits corresponents.

   L’execució d’aquesta iniciativa es materialitza en plans de formació d’oferta estatal adreçats prioritàriament a persones ocupades, i la seva execució es finança a través de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva entre centres i entitats de formació degudament acreditats o inscrits.

   Les accions formatives han d’estar incloses al Catàleg d’especialitats formatives del SEPE, entre les quals hi ha els certificats de professionalitat, i s’han de desenvolupar en dos tipus de programes:

   • Programes de formació sectorials.
   • Programes de formació transversals.
   •  

  • Fundació Estatal (FUNDAE)

   Seguiment i control

   Per garantir que les iniciatives de formació compleixen el seu objectiu, la normativa preveu un seguiment que inclou la comprovació de requisits i formalitats o l’avaluació dels resultats de la formació. Per a això, el SEPE prepara cada any plans de seguiment i control per a les diferents iniciatives de formació i proposa objectius i actuacions conjuntes amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

   Els plans, en el seu desenvolupament, compten amb el suport tècnic de la Fundació, que presta assistència tècnica al Servei Públic d’Ocupació Estatal, tant en l’elaboració com en la coordinació i execució posterior.

   El seguiment es vertebra entorn de dos eixos:

    

   • La millora de qualitat de la formació realitzada i dels centres i entitats de formació que imparteixen les accions, amb l’objectiu de detectar punts de millora i bones pràctiques que es puguin incorporar a les futures programacions o convocatòries. Convé destacar el seguiment en relació amb la formació vinculada a l’obtenció de certificats de professionalitat per garantir la correcta expedició dels certificats als treballadors que participen en les accions.
   • La identificació d’àrees de risc o pràctiques que puguin propiciar irregularitats administratives o econòmiques. En aquest cas, en relació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que és l’organisme que té atribuïda la vigilància del compliment de les normes d’ordre social.
  • Fundació Estatal (FUNDAE)

   Avaluació de resultats i qualitat i avaluació de les accions formatives

   Fundae duu a terme, de manera periòdica i sistemàtica, avaluacions de resultats i qualitat de les iniciatives del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació que gestiona.

   Així mateix, Fundae participa en les activitats del grup tècnic del Pla anual d’avaluació de la qualitat, impacte, eficàcia i eficiència del conjunt del sistema de formació professional per a l’ocupació (PAA) que coordina el SEPE en col·laboració amb els organismes de les comunitats autònomes i els agents socials.

   La Fundació també analitza sistemàticament el grau de satisfacció dels participants amb la formació realitzada: Tots els participants de les accions formatives finançades pel Sistema de Formació per a l’Ocupació avaluen la qualitat de la formació que reben mitjançant un qüestionari que emplenen quan acaba el curs i que valora aspectes com l’organització i els continguts del curs, els formadors i els mitjans tècnics i didàctics, i fan una valoració general de la formació.

  • Activitats de comunicació.

   Una de les activitats que Fundae té encomanada és el desenvolupament d’accions de comunicació que serveixin per a l’extensió del Sistema i de la cultura de la formació professional al llarg de la vida laboral entre empreses i treballadors. Per a això, es manté una pàgina web corporativa on tota la informació del sistema es troba centralitzada i que, a més, és el mitjà d’accés a les iniciatives del sistema.

   Fundació Estatal (FUNDAE)

   Fundae també gestiona diversos perfils a les principals xarxes socials (Twitter, Facebook i LinkedIn) i manté una comunitat de seguidors mitjançant la publicació d’informacions rellevants relacionades amb la formació i el mercat laboral. A més, manté un canal a YouTube en què produeix vídeos amb informació de les iniciatives de formació, tutorials i reportatges sobre esdeveniments en què participa Fundae.

   Fundae també duu a terme un altre tipus d’accions de difusió, com ara accions de publicitat en mitjans, a internet o presència en fòrums o salons especialitzats en ocupació o formació.

   El blog corporatiu és una altra eina per difondre coneixements o novetats relacionades amb el Sistema de Formació en l’Ocupació.

   Activitats institucionals.

   Fundació Estatal (FUNDAE)

   Fundae desplega anualment una important activitat institucional que permet donar a conèixer les iniciatives entre associacions, entitats i centres de formació.

   D’altra banda, com a organisme de referència en matèria de formació per a l’ocupació, nombroses institucions de caràcter públic o professional, nacionals, regionals o locals sol·liciten la seva presència en esdeveniments relacionats.

   Fundae col·labora, entre altres organismes, amb organitzacions empresarials i sindicals, associacions, universitats, cambres de comerç i centres de formació amb l’objectiu de difondre les iniciatives de formació i donar a conèixer els canvis, i també establir noves línies de col·laboració amb aquestes institucions.

   Activitats internacionals.

   Fundació Estatal (FUNDAE)

   Fundae promou la recerca, l’intercanvi, la col·laboració i la difusió del sistema de formació en l’àmbit internacional.

   La seva activitat internacional promou l’intercanvi de tècniques, models, coneixements, experiències o bones pràctiques de formació al llarg de la vida laboral amb altres països.

   Per a això, Fundae és present de manera periòdica en seminaris i activitats en països iberoamericans en el marc de col·laboració que manté amb OIT/Cinterfor. També programa activitats o seminaris d’intercanvi amb països europeus i asiàtics establint nexes de col·laboració institucional.