Normativa

Neste apartado aparece reflectida a principal normativa de aplicación á Fundación, agás a relativa a contratación (que se encontra dentro do apartado correspondente a “Información económica e de contratación / normativa de contratación no sector público”) e ao subsistema de formación profesional para o emprego (á que se pode acceder dende a ventá denominada “formación para o emprego”).

 

 

Constitución Española (art.º 34)

Código Civil (arts. 35 a 39).

Lei 50/2002, do 26 de decembro, de Fundacións

Real Decreto 1337/2005, do 11 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de competencia estatal

Real Decreto 1611/2007, do 7 de decembro, do Rexistro de Fundacións de Competencia Estatal

Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións

Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións

Estatutos da Fundación Estatal para a Formación no Emprego

Código de Bo Goberno da Fundación Estatal para a Formación no Emprego

 

 

 

Lei de Orzamentos Xerais do Estado de cada exercicio

Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria

Lei 49/2002, do 23 de decembro, de Réxime Fiscal das Entidades sen fins lucrativos e dos Incentivos Fiscais ao Mecenado

Real Decreto 1270/2003, do 10 de outubro, para a aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

Real Decreto 1491/2011, do 24 de outubro, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e o modelo de plan de actuación das entidades sen fins lucrativos

Resolución do 26 de marzo de 2013, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se aproba o Plan de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos

Orde do 12 de abril de 2012, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, pola que se aproba a clasificación das fundacións do sector público estatal de conformidade co Real Decreto 451/2012, do 5 de marzo, polo que se regula o réxime retributivo dos máximos responsables e directivos no sector público empresarial e outras entidades

 

 

 

Estatuto dos Traballadores.

II Convenio Colectivo da Fundación Estatal para a Formación no Emprego

Táboa Salarial 2018

 

 

 

Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno

Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria

Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público

Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal

A Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de datos de Carácter Persoal

Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público