Que facemos?

Desenvolvemos as funcións consideradas na Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o emprego no ámbito laboral e as que figuran no Convenio de colaboración asinado co Servizo Público de Emprego Estatal. Actuamos de acordo cos fins da Fundación Estatal detallados nos Estatutos (art.º 8).

O noso traballo é contribuír a que empresas e traballadores melloren as competencias que lles permitan afrontar os cambios do mercado laboral e os sectores produtivos mediante unha formación de calidade.

Xestionamos os fondos destinados á formación programada polas empresas que poderán facer efectiva mediante bonificacións nas súas cotizacións á Seguridade Social. Favorecemos o acceso, mediante subvencións, a unha formación gratuíta e de calidade para todas as persoas traballadoras (en activo e desempregadas).

  • Iniciativa de Formación Programada polas Empresas e Permisos Individuais de Formación.

   Fundación Estatal (FUNDAE)

   Formación nas empresas

   Mediante a formación programada polas empresas, todas elas dispoñen dun crédito para a formación dos seus traballadores que se fai efectivo mediante a aplicación de bonificacións á Seguridade Social.

   Cada empresa pode planificar e desenvolver as accións de formación que considerase ou pode encomendarllo a unha entidade organizadora. En calquera caso, as accións deben responder ás necesidades de competencias dos seus traballadores e estar relacionadas coa actividade da empresa.

   Por outra parte, débese respectar o dereito de información e consulta da representación legal dos traballadores.

   O importe do mencionado crédito calcúlase aplicando, sobre as cotizacións de empresa e traballadores, as porcentaxes que corresponden en función do tamaño do persoal da empresa, segundo o que publica anualmente a lei de Orzamentos Xerais do Estado. A Fundación pon a disposición das empresas un simulador que lles permite calcular o crédito que teñen asignado.

   O sistema apoia de xeito particular as pemes de varias formas:

   • A porcentaxe para calcular o crédito é maior canto menor é o tamaño das empresas.
   • As empresas de máis de cinco traballadores están obrigadas a cofinanciar a formación que realizan, mentres que as empresas de menos de cinco traballadores non están obrigadas a este cofinanciamento.
   • Facilítase un crédito mínimo que se fixa cada ano por lei e que actualmente é de 420 € anuais.

   Os permisos individuais de formación (PIF) son aqueles polos que a empresa autoriza a unha persoa traballadora, para favorecer o seu desenvolvemento profesional e persoal, a realización dunha acción formativa presencial, xeralmente de longa duración, que debe estar recoñecida mediante unha titulación ou acreditación oficial, incluída a correspondente aos títulos de formación profesional e os certificados de profesionalidade.

   Este permiso poderá outorgarse tamén para o acceso aos procesos de avaliación e acreditación da experiencia laboral e doutras aprendizaxes non formais e informais, pero o obxecto dun PIF non pode ser unha formación que sexa de carácter obrigatorio para o empresario.

   Mediante o PIF, os custos salariais correspondentes ás horas laborais (tanto tempo lectivo como de desprazamento que o traballador invista na súa formación) poderanse bonificar en función do crédito da empresa.

   Iniciativa de Formación de Oferta.

   Esta iniciativa ten por obxecto ofrecer ás persoas traballadoras unha formación complementaria ou que non resulta satisfeita pola formación programada polas empresas, que atenda ás necesidades de adaptación aos cambios no sistema produtivo e ás necesidades de promoción profesional e desenvolvemento persoal dos propios traballadores.

   Fundación Estatal (FUNDAE)

   Formación de oferta

   A detección de necesidades, así como o deseño e programación desta oferta, realízase coa participación das organizacións empresariais e sindicais máis representativas de cada ámbito ou sector a través das estruturas paritarias sectoriais e polas organizacións intersectoriais representativas de autónomos e da economía social nos seus correspondentes ámbitos.

   A execución desta iniciativa materialízase en plans de formación de oferta estatal dirixidos prioritariamente a persoas ocupadas cuxa execución se financia a través de subvencións públicas en réxime de concorrencia competitiva entre centros e entidades de formación debidamente acreditados ou inscritos.

   As accións formativas deben estar incluídas no Catálogo de Especialidades Formativas do SEPE, entre as que están os certificados de profesionalidade, e desenvolverse en dous tipos de programas:

   • Programas de formación sectoriais.
   • Programas de formación transversais.
   •  

  • Fundación Estatal (FUNDAE)

   Seguimento e Control

   Para garantir que as iniciativas de formación cumpren o seu obxectivo, a normativa prevé un seguimento que inclúe a comprobación de requisitos e formalidades ou a avaliación dos resultados da formación. Para iso, o SEPE prepara cada ano plans de seguimento e control para as diferentes iniciativas de formación e propón obxectivos e actuacións conxuntas coa Inspección de Traballo e Seguridade Social.

   Os plans contan no seu desenvolvemento co apoio técnico da Fundación, que presta asistencia técnica ao Servizo Público de Emprego Estatal, tanto na súa elaboración coma na coordinación e execución posterior.

   O seguimento vertébrase arredor de dous eixes:

    

   • A mellora de calidade da formación realizada e dos centros e entidades de formación que imparten as accións, co obxectivo de detectar puntos de mellora e boas prácticas que se poidan incorporar nas futuras programacións ou convocatorias. Convén destacar o seguimento en relación á formación vinculada á obtención de certificados de profesionalidade, para garantir a correcta expedición dos certificados aos traballadores que participan nas accións.
   • A identificación de áreas de risco ou prácticas que poidan propiciar irregularidades administrativas ou económicas. Neste caso, en relación coa Inspección de Traballo e Seguridade Social, que é o organismo que ten atribuída a vixilancia do cumprimento das normas de orde social.
  • Fundación Estatal (FUNDAE)

   Avaliación de resultados e calidade e avaliación das accións formativas

   Fundae realiza de forma periódica e sistemática avaliacións de resultados e calidade das iniciativas do Sistema de Formación Profesional para o Emprego que xestiona.

   Así mesmo, Fundae participa nas actividades do grupo técnico do Plan Anual de Avaliación da calidade, impacto, eficacia e eficiencia do conxunto do sistema de formación profesional para o emprego (PAE) que coordina o SEPE en colaboración cos organismos das comunidades autónomas e os axentes sociais.

   A Fundación tamén analiza sistematicamente o grao de satisfacción dos participantes coa formación realizada: Todos os participantes das accións formativas financiadas polo Sistema de Formación para o Emprego, avalían a calidade da formación que reciben mediante un cuestionario, que cumpren cando remata o curso e que valora aspectos tales como a organización e os contidos do curso, os formadores, os medios técnicos e didácticos, e, realizan unha valoración xeral da formación.

  • Actividades de Comunicación.

   Unha das actividades que Fundae ten encomendada é o desenvolvemento de accións de comunicación que sirvan para a extensión do Sistema e da cultura da formación profesional ao longo da vida laboral entre empresas e traballadores. Para iso, mantense unha páxina web corporativa onde toda a información do sistema se encontra centralizada, e que ademais, é o medio de acceso ás iniciativas do sistema.

   Fundación Estatal (FUNDAE)

   Fundae tamén xestiona varios perfís nas principais redes sociais, Twitter, Facebook, Linkedin, e mantén unha comunidade de seguidores mediante a publicación de informacións relevantes relacionadas coa formación e o mercado laboral, ademais mantén unha canle en YouTube, producindo vídeos con información das iniciativas de formación, titoriais e reportaxes sobre eventos onde Fundae participa.

   Fundae tamén realiza outro tipo de accións de difusión como accións de publicidade en medios, na Internet ou presenza en foros ou salóns especializados en emprego ou formación.

   O Blog corporativo é outra ferramenta para difundir coñecementos ou novidades relacionadas co sistema de formación no emprego.

   Actividades Institucionais.

   Fundación Estatal (FUNDAE)

   Fundae desprega anualmente unha importante actividade institucional que permite dar a coñecer as iniciativas entre asociacións, entidades e centros de formación.

   Por outra parte, como organismo de referencia en materia de formación para o emprego, numerosas institucións de carácter público ou profesional, nacionais, rexionais ou locais, solicitan a súa presenza en eventos relacionados.

   Fundae colabora, entre outros organismos, con organizacións empresariais e sindicais, asociacións, universidades, cámaras de comercio, centros de formación co obxectivo de difundir as iniciativas de formación e dar a coñecer os cambios, e establecer novas liñas de colaboración con estas institucións.

   Actividades Internacionais.

   Fundación Estatal (FUNDAE)

   Fundae promove a investigación, o intercambio, a colaboración e a difusión do sistema de formación no ámbito internacional.

   A súa actividade internacional promove o intercambio de técnicas, modelos, coñecementos, experiencias ou boas prácticas de formación ao longo da vida laboral, con outros países.

   Para iso, Fundae está presente de forma periódica en seminarios e actividades en países iberoamericanos no marco de colaboración que mantén con OIT/Cinterfor. Tamén programa actividades ou seminarios de intercambio con países europeos e asiáticos establecendo nexos de colaboración institucional.