Avís legal

Condicions generals

1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació es reflectixen les dades següents: l’empresa titular de www.fundae.es és la FUNDACIÓ ESTATAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ, FSP (Fundae), amb domicili al c/ Torrelaguna, 56, 28027 Madrid, amb número de CIF G83027391, inscrita al Registre de Fundacions Laborals amb el número 86, assentaments 1 i 2 (actual número de registre 30) (d’ara endavant, “Fundae”).

2. USUARIS:

L’accés i/o ús del web de Fundae atribuix la condició d’interessat, que accepta, des d’este accés i/o ús, les Condicions generals d’ús que s’hi reflectixen. Estes Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions generals de contractació que, si escau, resulten de compliment obligatori.

3. ÚS DEL PORTAL:

La pàgina web de Fundae proporciona l’accés a multitud d’informacions, servicis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a internet pertanyents a Fundae o als seus llicenciadors, als quals l’interessat pot tenir accés.

L’interessat assumix la responsabilitat de l’ús de la pàgina web. Esta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats servicis o continguts. En este registre, l’interessat és responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’este registre, a l’interessat se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’interessat es compromet a fer un ús adequat dels continguts i servicis (com per exemple, servicis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Fundae oferix a través de la seua pàgina web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Fundae, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys esmentats abans; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular-ne els missatges.

Fundae es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infantesa, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el seu parer, no resulten adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, Fundae no serà responsable de les opinions que els usuaris expressen a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Fundae, per si o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seues pàgines web, així com dels elements que hi contenen (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Fundae o bé dels seus llicenciadors.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’esta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Fundae.

L’interessat es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Fundae. Pot visualitzar els elements de la pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’interessat s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiga instal·lat a les pàgines de Fundae.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Fundae no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puga ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

6. MODIFICACIONS:

Fundae es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que considere oportunes a la seua pàgina web, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i servicis que s’hi presten com la forma en què apareguen presentats o localitzats a la pàgina web.

7. ENLLAÇOS:

En cas que a la pàgina web es disposen enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, Fundae no exercirà cap tipus de control sobre estos llocs i continguts. Fundae no assumix, en cap cas, cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantix la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’estos hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la inclusió d’estes connexions externes no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Sens perjuí d’això, alguns enllaços estaran prèviament negociats o consensuats amb el responsable del contingut enllaçat, de manera que es genere una contraprestació per les accions realitzades lliurement per l’interessat. Esta situació no afectarà, en cap cas, l’exclusió de responsabilitat sobre el contingut enllaçat ni la independència d’este mitjà de comunicació.

8. DRET D’EXCLUSIÓ:

Fundae es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seua pàgina web i/o els servicis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen estes Condicions generals d’ús.

9. GENERALITATS:

Fundae perseguirà l’incompliment d'estes Condicions, i també qualsevol utilització indeguda de la seua pàgina web, exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

10. MODIFICACIÓ I DURADA D’ESTES CONDICIONS:

Fundae pot modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, que es publicaran degudament com ací apareixen. La vigència de les condicions va en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per altres de degudament publicades.