Xornadas técnicas

A Fundación organiza, na súa sede de Madrid, en horario de 9:30 a 15:00, xornadas técnicas dirixidas a responsables de formación, entidades organizadoras e, en xeral, a todas aquelas persoas que requiran orientación sobre a utilización da iniciativa de formación programada polas empresas. Nestas xornadas explícanse de forma simplificada os trámites e a aplicación telemática para a xestión destas axudas.

Así mesmo, ofrécese a posibilidade, a aquelas entidades con experiencia na xestión, de acudir a xornadas (Nivel avanzado) para resolver dúbidas e solucionar incidencias na devandita xestión. Estas entidades deberán contar con, polo menos, un ano de experiencia no sistema.

O feito de completar este formulario non garante a inscrición nas xornadas, sendo necesario recibir confirmación, por parte de Fundae, unha vez comprobada a dispoñibilidade de prazas.

EMPRESA

DATOS DE CONTACTO

DATOS ASISTENCIA

ASISTENTE 1

ASISTENTE 2

ASISTENTE 3

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, informámolo de que os datos de contacto facilitados por vostede neste cuestionario poden ser obxecto de tratamento nos termos indicados na Política de privacidade publicada na web www.fundae.es sendo responsable a FUNDACIÓN ESTATAL PARA A FORMACIÓN NO EMPREGO.

A nova configuración dos dereitos que protexen o tratamento dos seus datos, naqueles casos nos que a base que lexitima o tratamento é o consentimento, esixe que NOS CONFIRME que podemos seguir tratando os seus datos, dando o seu consentimento expreso e confirmando que leu e entendeu a política de privacidade publicada na web da Fundae. Este consentimento considerarase outorgado ao premer o botón de envío deste cuestionario.

A política de privacidade da Fundación Estatal asegúralle, en todo caso, o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidade, supresión e limitación dos datos nos termos establecidos na lexislación vixente. Por iso, garántese a adopción das medidas necesarias para asegurar o tratamento confidencial dos devanditos datos exercendo os citados dereitos dirixindo un escrito ao seguinte enderezo, 56 CP 28027 Madrid, ou ao correo electrónico datos@fundae.es