Aviso Legal

Condicións xerais

1. DATOS IDENTIFICATIVOS:

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de www.fundae.es é a FUNDACIÓN ESTATAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO, F.S.P. (Fundae), con domicilio en rúa Torrelaguna, 56; 28027 Madrid, con número de C.I.F: G83027391, inscrita no Rexistro de Fundacións Laborais, baixo o número 86, asentos 1 e 2 (actual número de rexistro 30) (en diante, Fundae).

2. USUARIOS:

O acceso e/ou uso desta web Fundae atribúe a condición de interesado, que acepta, dende o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. USO DO PORTAL:

A páxina web de Fundae proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, "os contidos") na Internet pertencentes a Fundae ou aos seus licenciantes, aos que o interesado pode ter acceso.

O interesado asume a responsabilidade do uso da páxina web. A devandita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o interesado será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao interesado pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo.

O interesado comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (como por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que Fundae ofrece a través da súa páxina web e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non os empregar para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Fundae, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

Fundae resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, Fundae non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Fundae por si mesma ou como cesionaria, é propietaria de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas webs, así como dos elementos contidos nelas (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Fundae ou ben dos seus licenciantes.

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Fundae.

O interesado comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Fundae. Poderá visualizar os elementos da páxina web e mesmo os imprimir, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O interesado deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de Fundae.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE:

Fundae non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

6. MODIFICACIÓNS:

Fundae resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa páxina web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través desta como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa páxina web.

7. LIGAZÓNS:

No caso de que na páxina web se dispuxesen ligazóns ou hipervínculos cara outros sitios da Internet, Fundae non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso Fundae asumirá responsabilidade polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún dos devanditos hipervínculos ou outros sitios da Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

Sen prexuízo do anterior, algúns enlaces estarán previamente negociados ou consensuados co responsable do contido enlazado, de forma que se xere unha contraprestación polas accións realizadas libremente polo interesado. Esta situación non afectará en ningún caso a exclusión de responsabilidade sobre o contido enlazado nin a independencia deste medio de comunicación.

8. DEREITO DE EXCLUSIÓN:

Fundae resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso á súa páxina web e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de uso.

9. XENERALIDADES:

Fundae perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida da súa páxina web exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

10. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN:

Fundae poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicada como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.