Finançament

La formació professional per a l’ocupació a Espanya es finança mitjançant fons procedents de:

Aplicació dels fons

  • Estos fons financen les activitats de formació i s’apliquen d’esta manera:

   1. Bonificacions a les empreses

   En les iniciatives denominades “formació programada per les empreses” i “permisos individuals de formació”, les empreses disposen d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors que es fa efectiu mitjançant bonificacions en les quotes a la Seguretat Social que paguen les empreses.

   L’import del crèdit resulta d’aplicar, a la quantia ingressada a la Seguretat Social per cada empresa l’any anterior, en concepte de quota de formació professional, el percentatge que anualment s’establisca a la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Este percentatge es determina en funció de la mida de les empreses, de manera que com menor siga la mida de l’empresa major serà el percentatge.

   Actualment estos percentatges són

   Crèdit empresa

   Quantia ingressada per formació professional

   Suma “Base altres cotitzacions”

   x

   0,7%

   % Bonificació segons plantilla

   Plantilla mitjana

   Percentatge

   De 1 a 9 treballadors

   100%

   De 10 a 49 treballadors

   75%

   50 a 249

   60%

   Més de 250

   50%

   D’1 a 5

   420 euros en comptes de percentatge.

   Les empreses que incorporen nous treballadors, bé per obrir nous centres de treball o per nova creació: 65 euros per cada nou treballador.

   És important tenir en compte que, si l’empresa té més de cinc treballadors, està obligada a assumir un percentatge del total dels costos que comunique en l’aplicació al llarg de l’any. Per calcular esta aportació, es tindran en compte els costos salarials dels treballadors formats durant l’horari de treball.

   D’altra banda, les empreses que concedisquen permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran d’un crèdit addicional amb uns criteris per al seu import que es determinen mitjançant ordre del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

   En tot cas, l’empresa ha de sotmetre les accions formatives a informació de la representació legal dels treballadors. L’incompliment per part de l’empresa d’esta obligació impedix l’adquisició i, si escau, el manteniment del dret a la bonificació.

  • S’apliquen per a l’oferta formativa a treballadors aturats i ocupats, inclosa l’adreçada específicament a treballadors autònoms i de l’economia social, així com als programes públics mixtos d’ocupació-formació.

   Alternativament, els servicis públics d’ocupació poden proporcionar un “xec formació” als treballadors aturats que els acredite per realitzar accions formatives concretes dirigides a millorar la seua ocupabilitat. El treballador lliura el xec a l’entitat de formació que ell seleccione d’entre les que complisquen els requisits.

  • S’apliquen a beques, ajudes de transport, manutenció i allotjament i ajudes que permeten conciliar l’assistència a la formació amb l'atenció de fills menors de sis anys o de familiars dependents, que es concedisquen a aturats que participen en les accions formatives, i a la compensació econòmica a empreses per la realització de pràctiques professionals no laborals, si escau.

   També per a la formació de les persones en situació de privació de llibertat i dels militars de tropa i marineria que mantenen una relació de caràcter temporal amb les Forces Armades.

  • Anualment, es destina una partida específica i suficient per a garantir una oferta formativa de qualitat adreçada a treballadors ocupats i aturats, i un percentatge al finançament de la formació dels empleats públics.

   Una altra part es destina al finançament d’accions formatives dirigides a funcions relacionades amb la negociació col·lectiva i el diàleg social.

 

Altres consideracions

Reglamentàriament es fixen mòduls econòmics específics per a les diferents especialitats formatives, i s'establixen els límits, màxim i mínim, entre els quals es poden ajustar i que s’actualitzen periòdicament. S’entén per mòdul econòmic el cost per participant i hora de formació que podrà ser objecte de finançament públic.

Estos mòduls econòmics s’apliquen a totes les iniciatives de formació professional per a l’ocupació, inclosa la formació dels empleats públics.