Sistema de Formació per a l’Ocupació

La formació professional per a l’ocupació té per objectiu capacitar les treballadores i els treballadors per a l’acompliment qualificat de les diverses professions, de manera que en facilita l’accés a l’ocupació i afavorix la participació activa en la vida social, cultural i econòmica.

   • Afavorir la formació al llarg de la vida dels treballadors aturats i ocupats per millorar les seues competències professionals i els seus itineraris d’ocupació i formació, així com el seu desenvolupament professional i personal.
   • Contribuir a la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses.
   • Atendre els requeriments del mercat de treball i les necessitats de les empreses, proporcionant als treballadors les competències, els coneixements i les pràctiques adequades.
   • Millorar l’ocupabilitat dels treballadors, especialment dels que tenen més dificultats de manteniment de l’ocupació o d’inserció laboral.
   • Promoure que les competències professionals adquirides pels treballadors, tant a través de processos formatius com de l’experiència laboral, siguen objecte d’acreditació.
   • Apropar i fer partícips els treballadors dels avantatges de les tecnologies de la informació i la comunicació, promovent la disminució de la fractura digital existent i garantint-ne l’accessibilitat.
   • L’exercici del dret individual a la formació i la garantia d’igualtat en l’accés dels treballadors, les empreses i els autònoms a una formació vinculada a les necessitats del mercat de treball.
   • L’anticipació als requeriments i els canvis del model productiu, com a via fonamental per reforçar la qualitat i l’eficàcia de la formació.
   • La unitat del mercat de treball i la lliure circulació dels treballadors en el desenvolupament de les accions formatives.
   • La negociació col·lectiva i el diàleg social com a instrument de desenvolupament del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral, així com la participació dels agents socials en els òrgans de governança del sistema i en particular en el disseny, la planificació, el control, el seguiment i l’avaluació de l’oferta formativa, especialment l’adreçada als treballadors ocupats.
   • La unitat de caixa de la quota de formació professional i l’accés a un finançament suficient, estable i equitatiu en el conjunt del sistema de formació professional per a l’ocupació que incloga el finançament provinent de la quota esmentada, de caràcter finalista.
   • Este finançament s’ha de gestionar en règim de concurrència competitiva oberta a tots els proveïdors de formació, públics i privats, acreditats i/o inscrits conforme a la normativa vigent, per a la impartició de tota la programació formativa aprovada per les diferents administracions públiques.
   • La qualitat, l’eficàcia, l’eficiència i la transparència en la gestió.
   • L’estabilitat, la seguretat i la certesa que permeta la planificació estratègica i promoga la inversió en recursos formatius.