Iniciatives del Sistema de Formació per a l’Ocupació

iniciatives de formació

Iniciatives de formació


El Sistema de Formació per a l’Ocupació integra diferents iniciatives de formació que tenen per objectiu que els treballadors milloren les seues competències i qualificacions i que les empreses incrementin la seua productivitat.

Tipus d’iniciatives de formació:

  • Es tracta de les accions formatives que, en funció de les seues necessitats, l’empresa programa per als seus treballadors. La programació i gestió d’estes accions formatives la podran dur a terme les empreses amb flexibilitat en els seus continguts i el moment de la seua impartició, sempre que es respecten les condicions establertes per la normativa. Estes accions formatives que les empreses duen a terme per als seus treballadors es financen a través de bonificacions en les quotes de la Seguretat Social.

   Tutorials:

  • Es tracta de les accions formatives que les administracions públiques competents desenvolupen per a treballadors ocupats, i tenen per objectiu cobrir les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses per als seus treballadors. En esta oferta formativa poden participar també fins a un 30 % de persones aturades, tal com establix el Reial decret 694/2017. Esta oferta formativa es desenvolupa mitjançant:

   • Programes de formació sectorials
   • Programes de formació transversals
   • Programes de qualificació i reconeixement professional

   La programació i gestió d’estes accions formatives estan definides en cada convocatòria, que s’ajustaran i es realitzaran prenent com a base l’informe anual de prospecció i detecció de necessitats formatives i l’escenari plurianual de formació.

   El finançament de l’oferta formativa per a treballadors ocupats s’efectuarà mitjançant subvencions en règim de concurrència competitiva, a través de la publicació de convocatòries.

   Convocatòries en execució o comprovació

   Convocatòries amb terminis de sol·licitud oberts:

  • Les accions formatives adreçades a treballadors desocupats estaran ajustades tant a les necessitats formatives individuals, conforme al perfil de cada treballador, com a les necessitats del sistema productiu, per tal que adquirisquen les competències requerides pel mercat de treball i milloren la seua ocupabilitat.

   Amb esta finalitat s’han dissenyat els programes següents:

   • Programes de formació dels Servicis Públics d’Ocupació dirigits a cobrir les necessitats formatives detectades en els itineraris personalitzats d’inserció i en les ofertes d’ocupació
   • Programes específics de formació adreçats a persones aturades amb necessitats formatives especials o amb dificultats per a la seua inserció o requalificació professional
   • Programes formatius que incloguen compromisos de contractació

   La programació i gestió d’estes accions formatives es definix en cada convocatòria conforme als resultats de l’Informe anual de prospecció i detecció de necessitats formatives.

   El finançament d’estos programes per a treballadors desocupats s’articula a través de subvencions en règim de concurrència competitiva, mitjançant la publicació de convocatòries.

   Convocatòries en execució:

Altres iniciatives de formació: