Finançament

La formació professional per a l’ocupació a Espanya es finança mitjançant fons procedents de:

Aplicació dels fons

  • Aquests fons financen les activitats de formació i s’apliquen d’aquesta manera:

   1. Bonificacions a les empreses

   En les iniciatives denominades “formació programada per les empreses” i “permisos individuals de formació”, les empreses disposen d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors que es fa efectiu mitjançant bonificacions en les quotes a la Seguretat Social que paguen les empreses.

   L’import del crèdit resulta d’aplicar, a la quantia ingressada a la Seguretat Social per cada empresa l’any anterior, en concepte de quota de formació professional, el percentatge que anualment s’estableixi a la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Aquest percentatge es determina en funció de la mida de les empreses, de manera que com menor sigui la mida de l’empresa major serà el percentatge.

   Actualment aquests percentatges són

   Crèdit empresa

   Quantia ingressada per formació professional

   Suma “Base altres cotitzacions”

   x

   0,7 %

   % Bonificació segons plantilla

   Plantilla mitjana

   Percentatge

   D’1 a 9 treballadors

   100 %

   De 10 a 49 treballadors

   75 %

   De 50 a 249

   60 %

   Més de 250

   50 %

   D’1 a 5

   420 euros en comptes de percentatge.

   Les empreses que incorporin nous treballadors, bé per obrir nous centres de treball o per nova creació: 65 euros per cada nou treballador.

   És important tenir en compte que, si l’empresa té més de cinc treballadors, està obligada a assumir un percentatge del total dels costos que comuniqui en l’aplicació al llarg de l’any. Per calcular aquesta aportació, es tindran en compte els costos salarials dels treballadors formats durant l’horari de treball.

   D’altra banda, les empreses que concedeixin permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran d’un crèdit addicional amb uns criteris per al seu import que es determinen mitjançant ordre del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

   En tot cas, l’empresa ha de sotmetre les accions formatives a informació de la representació legal dels treballadors. L’incompliment per part de l’empresa d’aquesta obligació impedeix l’adquisició i, si escau, el manteniment del dret a la bonificació.

  • S’apliquen per a l’oferta formativa a treballadors aturats i ocupats, inclosa l’adreçada específicament a treballadors autònoms i de l’economia social, així com als programes públics mixtos d’ocupació-formació.

   Alternativament, els serveis públics d’ocupació poden proporcionar un “xec formació” als treballadors aturats que els acrediti per realitzar accions formatives concretes dirigides a millorar la seva ocupabilitat. El treballador lliura el xec a l’entitat de formació que ell seleccioni d’entre les que compleixin els requisits.

  • S’apliquen a beques, ajudes de transport, manutenció i allotjament i ajudes que permetin conciliar l’assistència a la formació amb la cura de fills menors de sis anys o de familiars dependents, que es concedeixin a aturats que participin en les accions formatives, i a la compensació econòmica a empreses per la realització de pràctiques professionals no laborals, si escau.

   També per a la formació de les persones en situació de privació de llibertat i dels militars de tropa i marineria que mantenen una relació de caràcter temporal amb les Forces Armades.

  • Anualment, es destina una partida específica i suficient per garantir una oferta formativa de qualitat adreçada a treballadors ocupats i aturats, i un percentatge al finançament de la formació dels empleats públics.

   Una altra part es destina al finançament d’accions formatives dirigides a funcions relacionades amb la negociació col·lectiva i el diàleg social.

 

Altres consideracions

Reglamentàriament es fixen mòduls econòmics específics per a les diferents especialitats formatives, i s'estableixen els límits, màxim i mínim, entre els quals es poden ajustar i que s’actualitzen periòdicament. S’entén per mòdul econòmic el cost per participant i hora de formació que podrà ser objecte de finançament públic.

Aquests mòduls econòmics s’apliquen a totes les iniciatives de formació professional per a l’ocupació, inclosa la formació dels empleats públics.