Portal de transparència

L’accés a la informació ha de ser un eix imperatiu en la gestió i l’aplicació dels fons públics, de manera que permeti una millor fiscalització de l’activitat.

En aquest compromís amb la transparència, posem a disposició de la ciutadania, de manera fàcil i accessible, tota la informació relativa a l’organització, l’estructura, l’activitat, la normativa a què estem subjectes, el pressupost, els comptes anuals, els procediments de contractació i la informació estadística més rellevant.